News

โรงพยาบาลรามาฯ คิดค้นธนาคารชีวภาพ Biobank รักษามะเร็งแบบครบวงจร

อาจารย์แพทย์หญิงณฐินี จินาวัฒน์ หัวหน้าธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง เตรียมเปิดธนาคารชีวภาพ หรือ Biobank โรคมะเร็งแบบครบวงจร อย่างเป็นทางการแล้ว หลังประสบความสำเร็จในระยะแรก

ที่ได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง ชิ้นเนื้อปกติ องค์ประกอบของเลือดและสารคัดหลั่ง นำมาศึกษาวิจัย เป็นโมเดลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งรูปแบบใหม่หรือการค้นพบมะเร็งซ้ำในผู้ป่วยรายเดิม เช่น มะเร็งศีรษะ และมะเร็งลำคอ

ธนาคารชีวภาพ ได้เริ่มเก็บชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งมากว่า 5 ปี เก็บได้แล้ว 16,000 ตัวอย่าง จากผู้ป่วย 2,000 คน ได้ศึกษาวิจัยโรคมะเร็ง บ่งชี้วิธีการรักษาโรค ขนาดยาที่ใช้รักษา และประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมในตำแหน่งที่ 2 หรือตำแหน่งใกล้เคียง ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ และลำคอ เป็นครั้งแรกของโลก และงานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติแล้ว

เฟสที่ 2 เฟสต่อไป แพทย์จะนำชิ้นเนื้อที่มีเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยที่ไม่ใช่เฉพาะแบบแช่แข็ง มาต่อยอดทำการวิจัยเป็นโมเดล เซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นจากเนื้อเยื่อมะเร็ง ไปศึกษาความรุนแรงของโรค และค้นหาตัวยาใหม่ ขยายผลไปสู่การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง