สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน และแพร่ ดังนี้

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 08.12 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ทรงเป็นประธานการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ 4 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2 พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมสาระการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ป่าชุมชนเป็นสื่อธรรมชาติ จัดกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรม "เยาวชนรักษ์ป่าน่าน ผ่าน R-Radio Network" คลื่นความถี่ FM 97.25 MHz พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และเป็นเวทีให้เยาวชนเผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรม ภายใต้แนวคิด "สร้างป่า สร้างอาชีพ ปลูกจิตสำนึก" อาทิ แนวทางกล้าวิเศษ การเพาะพันธุ์กล้าไม้วงศ์ยางนาใส่เชื้อรา เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปปลูก ซึ่งนอกจากต้นยางจะเจริญเติบโตแล้ว เชื้อรายังทำให้เกิดเห็ด สามารถนำไปบริโภคและขายได้ เริ่มดำเนินการปลูกในพื้นที่บ้านห้วยมะหลอด-ห้วยตาบงู ตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน ในปี 2558 โดยมีเป้าหมายจะผลิตกล้าวิเศษแจกจ่ายให้ได้ 100,000 ต้นต่อปี

จากนั้น มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ 4 ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือหยุดยั้งการทำลายป่าไม้ พร้อมทั้งหาทางฟื้นฟู จัดการ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดน่านได้ทำมาหากินในพื้นที่ป่าและอยู่กับป่าได้ โดยไม่ทำลายป่า ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้รู้รักษาธรรมชาติป่าไม้

โอกาสนี้ ทรงบรรยายเรื่อง "สร้างป่า สร้างรายได้" โดยทรงเน้นถึงความสำคัญของแนวทางการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า และมีรายได้เสริม จากการปลูกพืชโดยไม่ทำลายป่า การดำเนินโครงการฯ จำเป็นต้องบูรณาการความรู้จากหลายหน่วยงาน ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2556 ถึงปัจจุบัน ได้ขยายผลไปในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการกว่า 19,000 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ป่าที่กำลังฟื้นฟู และอนุรักษ์รวมกว่า 71,000 ไร่ และจากการเก็บข้อมูลกลุ่มสร้างป่า สร้างรายได้ อำเภอบ่อเกลือ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ ในปีที่ผ่านมาพบว่า สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนเงินกว่า 640,000 บาท

จากนั้น ทรงฟังบรรยายเรื่อง "สิ่งดีดีกำลังจะเกิดขึ้นที่น่าน" และการเสวนาในหัวข้อ "วิถีคนน่านอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน" โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าอย่างเหมาะสมและสมดุล ระหว่างการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืน

เวลา 13.03 น. ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวาระการประชุม อาทิ ความคืบหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์ป่าน่านฯ, การแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิ, การขอเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของมูลนิธิ และการจัดทำเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

เวลา 14.29 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ตลอดหลักสูตร 1 ราย

จากนั้น ทรงเปิดอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน เมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีนักศึกษาพยาบาล 4 รุ่น รุ่นที่ 1 จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงที่จำลองสถานการณ์การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยใช้หุ่น อาทิ การประเมินภาวะสุขภาพ การรักษาผู้ป่วยภาวะช็อก การทำคลอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีทักษะทางวิชาชีพ เกิดความเชื่อมั่น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ พร้อมกันนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทานโครงการผลิตพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า และทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผลงานทางวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชน ตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ

เวลา 17.04 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในการพระราชทานเพลิงศพ พระครูจักรธรรมสุนทร ประสงค์ ซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็งปอด ระยะลุกลาม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สิริอายุได้ 92 ปี พรรษา 73

พระครูจักรธรรมสุนทร เดิมชื่อประสงค์ หม่อมแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2468 เป็นบุตรของนายวงค์ กับนางเตียม หม่อมแก้ว เริ่มบรรพชาเมื่อปี 2483 ที่วัดดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเมือง แล้วอุปสมบทที่วัดกู่คำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง ในปี 2488 ด้านการศึกษาสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สอบได้นักธรรมเอก และเปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระครูจักรธรรมสุนทร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืน เจ้าอาวาสวัดดอนไชย และเจ้าคณะอำเภอเวียงสา เป็นประธานพระธรรมทูตประจำอำเภอเวียงสา บริหารงานคณะสงฆ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญยืน จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2540 พระครูจักรธรรมสุนทร เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีอายุกาลพรรษามากที่สุดในสังฆะนครน่าน มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นที่เคารพน่าเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ น่าน แพร่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน วัดบุญยืน น่าน