พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 11

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 14.30 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดงาน "ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 11" ซึ่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน และช่วยเหลือเด็กยากจนต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งมอบโล่เยาวชนลูกกตัญญูดีเด่น, โล่ผู้หญิงเก่งของจังหวัดปทุมธานี, รางวัลเชิดชูเกียรติ "คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องฯ, นิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน และนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่กำหนดไว้ว่า "ปทุมธานี เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข" ซึ่งผู้นำสตรีเป็นพลังส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 11 สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี