องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี หลังดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี รอบปีที่ 2 โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น มีการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนงานวิจัย เพื่อสร้างให้นักศึกษาและชุมชนมีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเอง และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย
              
โดยองคมนตรีได้ลงพื้นที่เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ ที่มหาวิทยาลัยฯเข้าไปดำเนินการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ การวิจัยเทคโนโลยีเครื่องกวนเนื้อมังคุดสำหรับวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าศาลา สำหรับทดแทนการกวนเนื้อมังคุดแบบเดิมด้วยแรงคน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น, การยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการสู้วิกฤตขยะ และผักสวนครัวรั้วกินได้, โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการสำรวจ เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวระดับตำบล

Tag : องคมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ