News

ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ไปลงทะเบียนเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นจำนวนมาก

ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ไปลงทะเบียนเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยผู้สมัครเป็นจิตอาสาจะได้รับสิ่งของพระราชทาน คือ หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนและร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณห้วยพระคือ และโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น