ตั้งศูนย์ประสานงานดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ หลังถูกเลิกจ้าง

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 06:53 น.

Views

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพที่จะถูกเลิกจ้าง

หลังจากได้ข้อยุติ มีผู้ประกอบการทีวิดิจิทัล คืนใบอนุญาต จำนวน 7 ช่อง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทางองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งประกอบไปด้วย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ร่วมกันประชุมกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ที่จะได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การปรับโครงสร้างตำแหน่งงาน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้างงาน ให้ได้รับความเป็นธรรม โดยทั้ง 4 องค์กร มีความเห็นตรงกันว่า กรณีนี้เป็นการที่ผู้ประกอบการคืนใบอนุญาต ไม่ได้เกิดความเสียหายเพราะขาดทุนจากการประกอบกิจการ อีกทั้งผู้ประกอบการยังได้รับเงินชดเชยจาก กสทช. ด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทำงานให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ก็ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือ ทั้งจากภาครัฐและเจ้าของกิจการอย่างเป็นธรรม

โดยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน มีมติให้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน หรือ ศปส. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชนที่กำหนดมาตรการเลิกจ้าง

นอกจากนี้ ยังจะติดตามสอดส่อง ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง เพื่อให้ดำรงชีพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อสมัยใหม่ และประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรืออาชีพอื่นได้ตามความประสงค์ รวมทั้งจะยื่นข้อเสนอผลักดันให้ กสทช. กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ยกระดับการพัฒนาเนื้อหารายการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนมากยิ่งขึ้น

Tag : สนามข่าว 7 สี คืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ทีวีดิจิทัล ตกงาน คืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ตกงาน ทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาต กสทช ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ศูนย์ประสานงานดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน ศปส