สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดน่าน

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 08.06 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสครบ 3 ปี การจัดสร้างพระพุทธนาคินทรารักษ์ ซึ่งโรงเรียนจิตรลดา สมาคมนักเรียนเก่าจิตรลดา และกองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และในโอกาสโรงเรียนจิตรลดา มีอายุครบ 60 ปี วันที่ 10 มกราคม 2558 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุที่พระเกศ และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความหมายว่า พระพุทธรูปที่มีพญานาคคุ้มครองรักษา โดยเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ศิลปะแบบสุโขทัย หล่อด้วยทองเหลืองปิดทอง พญานาค 9 เศียร หมายถึง สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นปูนปั้นฝีมือช่างสกุลเพชรบุรี ขนดหาง 5 ขด หมายถึง 5 รอบพระชนมายุ

เวลา 08.33 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ทรงถวายพวงมาลัย ถวายผ้าทิพย์ และถวายน้ำสรง แล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงาน "666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง" ที่ประชาชนและคณะสงฆ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 666 ปี การก่อสร้างพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ตามพงศาวดารเมืองน่านปรากฏหลักฐานว่า พระยากานเมือง เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ภูคา สร้างขึ้นในปี 1896 ปัจจุบันเป็นพระมหาธาตุประจำนักษัตรปีเถาะ

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "สะพานเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และทดแทนสะพานไม้เก่าที่ชำรุด ให้รถยนต์สัญจรข้ามคูเมืองเก่าไปยังวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้สะดวกและปลอดภัย ตัวสะพานเป็นศิลปะเมืองน่าน ได้รับพระราชทานนามว่า "สะพานสิริธรรมรัถย์" หมายถึง เส้นทางแห่งคุณความดีอันเป็นมงคล

แล้วทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สร้างขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนา และให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญทั้ง 15 แห่งในจังหวัดใช้ประโยชน์ร่วมกัน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการที่บูรณาการพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได้แก่ งานแสดงผ้าทอโบราณ และการอนุรักษ์ผ้าซิ่นเก่าเมืองน่าน ให้สีใหม่แต่อนุรักษ์ลายดั้งเดิม เช่น ลายซิ่นม่านโบราณในจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์, งานอักษรศาสตร์ล้านนา จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร และประชาชนได้เรียนรู้อักษรล้านนา ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตำนาน ตำรายา และวรรณคดีโบราณ, การพัฒนาเครื่องช่วยจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลาน สำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน เช่น โครงการเณรน้อยแก้มใส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตศาสนทายาท สืบสานพระพุทธศาสนาไทย

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม แล้วทรงฟังศาสตราจารย์ Peter Skilling บรรยายพิเศษหัวข้อ "นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรมมรดกโลก" คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อขยายโอกาสและบริการทางการศึกษา ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรมและพระภิกษุ สามเณรในพื้นที่และใกล้เคียง ได้ศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวม 3 คณะ 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณะพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี

เวลา 13.34 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารพรานที่ 32 อำเภอภูเพียง ทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 38 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ โครงการตามรอยเท้าพ่อและโครงการทหารพันธุ์ดี มาทดลองปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กำลังพลของหน่วย และขยายผลไปสู่ประชาชน โดยจัดส่งกำลังพล 36 นาย เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แล้วนำความรู้มาเป็นแนวทางดำเนินงาน ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่กว่า 42 ไร่ บริเวณฐานแสงเพ็ญ มีหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย กรมทหารพรานที่ 32 และกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านเกษตรกรรม และปศุสัตว์ อาทิ การเลี้ยงไก่พันธุ์พระราชทาน คือ ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและไก่ดำ ที่ทางกรมทหารพรานที่ 32 ได้รับพระราชทาน เมื่อปี 2561 นอกจากนี้ ยังได้จัดซื้อไก่พันธุ์ไข่มาเพาะเลี้ยงเพิ่มเติม รวม 1,600 ตัว เพื่อสนองพระราชดำริ ในการลดปริมาณการนำเข้าไข่ไก่ในจังหวัดน่าน ที่มีมากถึงปีละกว่า 500 ล้านบาท, การปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ผักเชียงดา ผักกูด ผักหนาม ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น, การปลูกพริกจินดา ซึ่งเป็นที่นิยมในท้องตลาด ตลอดจนการผลิตไส้กรอกสำเร็จรูป, การปลูกผักกางมุ้ง, การปลูกพืชสมุนไพรกำจัดแมลง, การทำน้ำส้มควันไม้ ที่ใช้ระบบธรรมชาติบำบัด ลดปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี โดยส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตรเองด้วย นอกจากนี้ ยังมีการปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ

ด้านปศุสัตว์ส่งเสริมให้เลี้ยงหมูป่า, หมูพันธุ์เหมยซาน, เป็ด, กบนา, ปลานิลจิตรลดา และกุ้งฝอย ซึ่งได้นำพ่อ-แม่พันธุ์มาจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในโครงการฯ ทดลองเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ เพาะและขยายพันธุ์ ใช้เวลา 4 เดือน สามารถจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 150-200 บาท

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการปลูกไผ่ เพื่อแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยจัดทำแปลงสาธิตสายพันธุ์ไผ่พื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัด ทั้งไผ่เศรษฐกิจและไผ่สวยงาม อาทิ ไผ่ซางหม่น, ไผ่รวกดำน่าน, ไผ่ทองสุข, ไผ่ฟ้าหม่น และไผ่ตงอินโดจีน

ปัจจุบัน ผลการดำเนินงานเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในหลายด้าน มีประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ แล้วได้มีพระราชดำรัสแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีฝ่ายทหาร และผู้นำชุมชน

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ น่าน ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระธาตุแช่แห้ง โครงการทหารพันธุ์ดี