News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

ที่ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค-บริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย รวม 1,401 ถุง

โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้รับทราบ พร้อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรด้วย

จังหวัดสุโขทัย ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมพื้นที่ ทำให้อากาศแปรปรวน เกิดฝนตก พายุฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ทำให้เกิดวาตภัยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ บ้านเรือนราษฎรในอำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง

จากนั้น เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรอำเภอพิชัย และอำเภอตรอน ที่ประสบวาตภัยจำนวน 579 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบวาตภัยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,410 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยแล้ว

โดย องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ ทั้งยังได้พระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้