News

องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2562

ที่อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV TELETRAINING ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ตลอดจนให้ครูปลายทางสามารถนำความรู้ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้ และเลือกให้เหมาะกับนักเรียน อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 270 คน มีการส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ และโรงเรียนปลายทางเป้าหมายทุกโรงเรียน

โดย องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่อง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โดยครูจากโรงเรียนต้นทางและปลายทาง, บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนปลายทางจาก 4 ภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง