องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโนบายของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวาระต่าง ๆ อาทิ การปรับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 4 ปี พุทธศักราช 2562-2565, การพิจารณาส่งมอบต้นพันธุ์กุหลาบพันปี 16 ชนิด กว่า 160,000 ต้น แก่ศูนย์ฯ/สถานีฯโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และหน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม และมีความพร้อมในการปลูกและดูแลรักษา เพื่อการอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ และรายงานผลการเข้าร่วมประชุม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งจัดโดย UNODC เมื่อวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2562 ที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยที่ประชุมฯ ได้รายงานตัวเลขพื้นที่ปลูกฝิ่น ระหว่างปี 2560-2561 พบว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก ยังคงเป็นอัฟกานิสถาน รองลงมา คือ เมียนมา โดยผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้บรรยายสรุปความเป็นมา และการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในการปลูกพืชทดแทนฝิ่นของโครงการหลวงในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา

Tag : องคมนตรี มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง