News

บรรเทาภัยแล้ง!! ฝนตก-น้ำป่าไหลสมทบอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ สถานการณ์ภัยแล้งเป็นไปในทางที่ดีไม่พบพื้นที่แห้งแล้ง ประกอบกับมีฝนตกตามเทือกเขาทำให้น้ำไหลลงมาสมทบเหนืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และป้องกันชายแดน 9 แห่ง มีปริมาณน้ำกว่า 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งโดยรวมถือว่าสถานการณ์น้ำใน 8 อำเภอของจังหวัดจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

ไม่ต่างจากที่จังหวัดหนองคาย ปริมาณฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน เพิ่มขึ้นจากเดิมเช่นกัน ส่วนอ่างเก็บน้ำหลักอีก 3 แห่ง อย่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน และอ่างเก็บน้ำเปลวเงือก ปริมาณน้ำยังคงลดลงต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้เกษตรกรต้องกักเก็บน้ำที่เหลืออยู่ไว้ทำการเกษตร

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ทำให้หลายพื้นที่ที่พืชผลทางการเกษตรเหี่ยวแห้งกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้ทำให้น้ำในเขื่อนลำปาว เพิ่มสูงขึ้น ยังต้องหยุดส่งน้ำชั่วคราว เพื่อกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค แต่ฝนที่ตกลงมาก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้ว ทำให้เกษตรกรเร่งไถนาปรับพื้นที่นาและทำการเพาะปลูกข้าวนาปีกันแล้ว