News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทม.บางบัวทองสานต่อสนามกีฬาชุมชน

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีวันอังคารที่ผ่านมาติดตามปัญหาความล่าช้า งานก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา หลังเคยตรวจสอบร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคมปีที่แล้ว ตามที่ได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนว่า โครงการนี้สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2561 แต่ก่อสร้างไม่เสร็จ ห่วงจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนเมื่อเปิดภาคเรียน โดยผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทองชี้แจงว่า ผู้รับเหมาเริ่มงานล่าช้า เสร็จไม่ทันกำหนดจึงมีการปรับตามสัญญาจ้าง

การตรวจสอบครั้งนี้ สนามฟุตบอลก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่มีการปรับพื้นที่เป็นระเบียบมากขึ้น เพื่อให้รอผู้รับเหมารายใหม่ดำเนินการต่อ เนื่องจากเทศบาลเมืองบางบัวทอง บอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายแรกเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว หลังตรวจพบใช้เอกสารเท็จรับรองผลงาน ทั้งที่ไม่เคยทำโครงการที่มีมูลค่าถึง 3,000,000 บาท ตามข้อกำหนดจึงรับจ้างทำงานภาครัฐที่มีวงเงินกว่า 6,000,000 บาทไม่ได้

สนามกีฬาโครงการนี้เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 28 กันยายนปี 2560 ให้ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและรางระบายน้ำ ค่าจ้าง 6,180,000 บาท

การสานต่อโครงการนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทองจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว โดยลดเหลือ 4,060,000 บาท เพราะมีงานบางส่วนที่เอกชนรายแรกทำไว้แล้ว

การตรวจสอบยังพบว่า สนามฟุตซอลของโรงเรียนที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2556 หมดระยะประกันสัญญา มีการซ่อมแซมแล้วใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่จึงไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการนี้เป็นอีกตัวอย่างความสำเร็จ จากการทำหน้าที่ของประชาชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่บ้านเมือง ส่งผลให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเบื้องต้น