สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.05 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 คน และปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รวม 4,394 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า "ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นทั้งเครื่องประกาศความสำเร็จทางการศึกษา และเครื่องหมายรับรองความรู้ตามที่บัณฑิตได้ศึกษามา แต่ปริญญาบัตรจะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละคน ว่าจะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นความสำเร็จและความเจริญได้หรือไม่ หลักในการสร้างสรรค์ความสำเร็จดังที่กล่าวนั้น อยู่ที่การรู้จักปรับใช้ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ให้พอเหมาะพอดีกับงานที่ทำ ซึ่งต้องอาศัยความคิดวิจารณญาณ และความเข้าใจในงาน ตลอดถึงสถานการณ์แวดล้อมทุกอย่าง ในขณะเดียวกัน ก็ต้องคำนึงถึงเหตุผลและความถูกต้องชอบธรรม เพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว ไม่เกิดเป็นโทษเสียหาย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความสำเร็จ ทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมประเทศชาติ ด้วยความรู้ความสามารถที่สมคุณค่าปริญญาบัตร"

เวลา 13.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดี มีสุขของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดำเนินกิจการงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก ทำให้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน" และ "พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย" การจัดสร้างถอดแบบมาจากพระราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง โดยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อยู่ในพระอิริยาบถทรงยืน ฉลองพระองค์เครื่องแบบนายทหารเรือ เคียงข้างสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประทับพระเก้าอี้ทางเบื้องขวา ประดิษฐานอยู่บนฐานแท่นพระราชานุสาวรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานสองระดับ ปูพื้นด้วยหินแกรนิตและกระเบื้อง โดยนายเสวต เทศน์ธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรม เป็นผู้ออกแบบ

เวลา 14.28 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย ไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และเพื่อให้เยาวชนสตรีในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความล่อแหลม ทำให้เกิดแรงจูงใจการประกอบอาชีพไม่พึงประสงค์ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ของสำนักงานการศึกษาพิเศษ และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคน ต้องมีความรู้ และอาชีพติดตัวหลังจบการศึกษา อย่างน้อย 1-2 อาชีพ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนแบบประจำ มีนักเรียน 1,085 คน ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูงขึ้นจากปี 2560 ในวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามาช่วยสอนพิเศษ และโรงเรียนฯ มีการจัดสอนพิเศษ หลังเลิกเรียน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มีหนังสือที่น่าสนใจ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากข้าว และงานอาชีพตามแนวพระราชดำริ แบบครบวงจร ซึ่งส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน โดยนำแกลบ รำข้าว และปลายข้าว ที่ได้จากการสีข้าวมาเป็นวัตถุดิบ อาทิ แกลบ นำมาทำเป็นถ่านอัดแท่ง, ปลายข้าว นำไปทำเป็นขนมปัง และเบเกอรี่, รำข้าว นำไปทำเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง ปัจจุบัน สามารถผลิตสบู่ แชมพู และครีมนวดผมสมุนไพรสูตรต่าง ๆ ใช้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอ ได้มาตรฐานเลขที่จดแจ้ง จากกระทรวงสาธารณสุข และจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปประจำอำเภอเพื่อจำหน่าย และในอนาคตวางแผนที่จะผลิตโลชั่น และลิปสติก ออกสู่ตลาดด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่ปัจจุบันเปิดสอนกว่า 30 อาชีพ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24