องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก โดยมีเป้าหมาย 10.8 ล้านกล้า แบ่งเป็น หญ้าแฝกเพื่อปลูก 9 ล้านกล้า และหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย 1.8 ล้านกล้า ซึ่งอยู่ระหว่างการผลิต เพื่อใช้ปลูกในช่วงฤดูฝน, การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย 4,500 ไร่ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 74 และการนำเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้ขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของผัก 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ คอส และเบบี้ฮ่องเต้ ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่สูง ให้ผลผลิตและมีคุณภาพดี ต้านทานโรคแมลง และตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะช่วยทดแทนการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งภายนอก ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ตลอดจนเพิ่มรายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งให้มูลนิธิฯ โดยผักทั้ง 3 ชนิด ผ่านการปลูกทดสอบในแปลงศูนย์ฯ สถานีฯ ที่เป็นแหล่งผลิตหลักทั้ง 3 ฤดู และผ่านการคัดเลือกและประเมินจากนักวิชาการ และกลุ่มลูกค้าที่รับซื้อแล้ว

ส่วนศูนย์อารักขาพืชได้เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ความชื้นสูง ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคพืช โดยพืชที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ผักตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูลแตง พริก มะเขือ เสาวรส เบญจมาศ และศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคใบจุด โรคผลเน่า โรคน้ำค้าง โรครากเน่าโคนเน่า และแมลงปากกัด

Tag : องคมนตรี มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง