พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร 271 โครงการ

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. โดยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานในการสนองพระราชดำริ 20 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพและบูรณาการตามลำดับ 

พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริปี 2561 - 2562 ที่มาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานโดยตรง และจากการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือหรือฎีกามีจำนวนรวม 271 โครงการ 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำนักงาน กปร. ที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริรัชกาลที่ 9, รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลตลอดมา