ชาวเมืองลับแล สืบสานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

เป็นขบวนแห่เครื่องสักการะน้ำอบน้ำหอม ต้นผึ้ง ต้นดอก และเครื่องบายศรี ที่ชาวบ้านในตำบลฝายหลวง อำเภอเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำไปร่วมประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของบรรพบุรุษที่สืบทอดมานานกว่า 1,000 ปี โดยชาวบ้านจะหาบน้ำและเครื่องสักการะออกจากซุ้มประตูวัดท้องลับแลไปยังอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารเพื่อนำน้ำไปเติมใส่โอ่ง และร่วมกันประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ผู้ครองเมืองลับแลคนแรก ตลอดจนเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่พระองค์ได้สร้างบ้านแปลงเมืองให้อยู่กันมาอย่างร่มเย็นเป็นสุขและนำความเจริญรุ่งเรืองสู่ชาวลับแลจนถึงปัจจุบัน

สำหรับงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร จะตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยคำว่าแห่น้ำขึ้นโฮง หมายถึง การนําน้ำศักดิ์สิทธิ์ประพรมด้วยน้ำอบน้ำหอมขึ้นไปสักการะดวงวิญญาณเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าฟ้าและเป็นการอ้อนวอนเทวดาช่วยทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป