สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 14.52 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งมีวาระการประชุม เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยมีครูที่ได้รับการคัดเลือกจาก 11 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และติมอร์เลสเต ประเทศละ 1 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา

สำหรับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2562 ได้แก่ นายสุเทพ เท่งประกิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา ที่ได้เรียนรู้ภาษามลายู เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทยมุสลิม และเข้าถึงคนในชุมชน ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแม้อยู่ห่างไกล รวมทั้งจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงในชุมชนตามความถนัดของผู้เรียน นอกจากนี้ มีดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และนางสาวปุณยาพร ผิวขำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลคุณากรด้วย

เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 ในการนี้ ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศ เพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวง ในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุ สามเณร ซึ่งในปีนี้มีพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค รวม 291 รูป แบ่งเป็นพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค 40 รูป และพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค 251 รูป ขณะทรงประเคนพัดยศเปรียญพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ดังนี้ รางวัลที่ 1 นายพิเศษ สอาดเย็น รางวัลที่ 2 นายธนภัทร ปัญญาธีระ และรางวัลที่ 3 นางสาววรติธรณ ใจห้าว แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วิสาขบูชา