สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้

วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

เวลา 17.17 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุ วัดมกุฏกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์สมพร บัวทอง ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเลือดออกในสมอง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 สิริอายุได้ 82 ปี

ศาสตราจารย์สมพร บัวทอง เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2475 เป็นบุตรของนายบุญรอด กับนางถนอม บัวทอง ด้านการศึกษา ได้รับทุนเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาเอก โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการมัธยมศึกษา ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว และปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว จากสหรัฐอเมริกา จากนั้น เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โทวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และทางบริหารที่สำคัญ ๆ อาทิ ศาสตราจารย์บัณฑิตวิทยาลัย, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งขณะนั้น ได้ไปปฏิบัติงานบริหารที่จังหวัดพิษณุโลก ในตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้บุกเบิก ก่อตั้ง วางรากฐานทั้งด้านโครงสร้างและการบริหารงานวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา จนก้าวหน้าเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน ด้านครอบครัว สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร บัวทอง มีบุตร 2 คน

เวลา 17.43 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเส้นเลือดแดงในช่องอกแตก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สิริอายุ 89 ปี

ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2472 เป็นบุตรของนายแดง กับ นางห้อง เกวลินสฤษดิ์ จบการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา เริ่มรับราชการตำแหน่งเสมียนพนักงาน สังกัดกรมที่ดิน และเจริญก้าวหน้าจนได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน และอธิบดีกรมแรงงาน โดยมีผลงานสำคัญในกรมที่ดินและกรมแรงงาน อาทิ จัดตั้งฝ่ายกำหนดราคาที่ดินและโรงเรือนขึ้นในกองวิชาการ และพัฒนาเป็นสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือน ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์และค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ค่าชดเชยในการเวนคืนที่ดินของเอกชน และการจัดซื้อที่ดินของทางราชการให้มีความเป็นธรรมแก่สังคม รวมทั้ง ร่วมในการยกร่างกฎหมายประกันสังคม และช่วยผลักดันจนประสบความสำเร็จ โดยมีพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และสำนักงานประกันสังคม ก่อตั้งขึ้น ซึ่งทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมอยู่ระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาด้านกฎหมายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา โดยหลังเกษียณอายุราชการได้ทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จวบจนวาระสุดท้าย ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางนฤมล เกวลินสฤษดิ์ มีธิดาบุญธรรม 1 คน

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ พระราชทานเพลิงศพ