จับประเด็นเป็นข่าว : Big Data กับการพัฒนาระบบสุขภาพ

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

Views

ปัจจุบันมีการพูดถึง Big Data กันมาก Big Data หมายถึงข้อมูลขนาดใหญ่ หรือข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค พฤติกรรมการหาข้อมูลและความเห็นต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไร

อุปกรณ์ยุคใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า IoT (ไอโอที) เช่น โทรศัพท์มือถือ, กล้อง CCTV หรืออุปกรณ์สวมใส่ติดตัว ทำให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ถ้านำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ ก็จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ภาคธุรกิจจะสามารถออกแบบสินค้า และจัดทำแผนการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปจัดทำบริการที่สร้างความพอใจให้กับประชาชนได้มากขึ้น เพราะข้อมูลทำให้เข้าใจสถานการณ์ยิ่งขึ้น

สำหรับด้านสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สายคาดข้อมือตรวจวัดร่างกาย เช่น จับชีพจร นับจำนวนก้าวเดิน นับชั่วโมงการพักผ่อน อนาคตจะมีการพัฒนาเป็นอุปกรณ์สวมใส่ เช่น เสื้อผ้าที่ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น โดยอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่สวมใส่ และดึงข้อมูลเข้าระบบประมวลผลได้ ซึ่งระบบ Big Data วิเคราะห์ข้อมูล จะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น ทำให้รู้ตัวและรักษาได้รวดเร็ว

การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของบุคคล และการวิเคราะห์ผ่านเทคโนโลยี Big Data จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ช่วยทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และลดอัตราการตายลงได้

การจัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านสุขภาพของประชาชน สามารถรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาล ทั้งผลตรวจ คำวินิจฉัยของแพทย์ ตลอดจนใบสั่งยา ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล ยังมีข้อมูลจากเครื่องอ่านสัญญาณที่ติดตัวผู้ป่วย ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาล ก็มีอุปกรณ์ที่สามารถส่งข้อมูลมาบันทึกในฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

ในอนาคตข้อมูล Big Data ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทางการแพทย์, การออกแบบประกันสุขภาพประกันชีวิต ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านกีฬา ซึ่ง Big Data ด้านสุขภาพ จะช่วยลดต้นทุนด้านสาธารณสุขของภาครัฐลงได้มาก มีตัวอย่างให้เห็นแล้วในสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยก็เริ่มมีการส่งต่อข้อมูลสู่ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ หรือ Aging Health Data แต่นโยบายใช้ Big Data จัดทำฐานข้อมูล

สุขภาพประชาชน มีสิ่งที่ต้องระวัง คือการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าจะสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city อนาคตคงหนีไม่พ้น การใช้ Big Data จัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ ที่เป็นระบบบริการเดียวกันทั้งประเทศ