News

กำหนดให้วันที่ 4 พ.ค. เป็นวันฉัตรมงคล รวมวันหยุดราชการประจำปี 19 วัน

ครม.รับทราบกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล รวมวันหยุดราชการประจำปี 19 วัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล อันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ โดยภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีมีทั้งสิ้น 19 วัน โดยเมื่อเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาจะมีวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นสองวัน คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน