มติครม.แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล" เป็นอธิบดีกรมรางคนแรกของประเทศ

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 16:08 น.

Views

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติแต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม  ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2562 จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

Tag : มติครม. แต่งตั้ง สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมราง