สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นายบัณฑิต รชตะนันทน์

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 17.26 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดโสมนัสวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพ นายบัณฑิต รชตะนันทน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากเนื้อเยื่อในปอดอักเสบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สิริอายุ 69 ปี

นายบัณฑิต เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2490 เป็นบุตรของ นายพิชัย กับ นางมณฑา รชตะนันทน์ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิต โดยเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น เดินทางไปศึกษาในหลักสูตรเนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนักลินคอล์นอินน์ และสามารถสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา เริ่มรับราชการในสายงานตุลาการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม โดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่เรื่อยมา ได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์, เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 1 และผู้พิพากษาศาลแพ่ง ต่อมาปี 2536 ได้โอนมารับราชการในฝ่ายบริหารของกระทรวงยุติธรรม จนปี 2544 ได้โอนย้ายกลับมารับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาอีกครั้ง จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1 นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตลอดชีวิตของ นายบัณฑิต เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมที่ดีมาโดยตลอด เป็นผู้ฝักใฝ่ศึกษาธรรมะและฝึกฝนตนเองเป็นประจำอยู่เสมอ เป็นที่รักของคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์ และผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ รองศาสตราจารย์กุสุมาลย์ รชตะนันทน์ มีบุตรธิดา 2 คน

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ บัณฑิต รชตะนันทน์