โปรดเกล้าฯ กำหนดวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 20:15 น.

Views

โปรดเกล้าฯ กำหนดวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

Tag : วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา วันสำคัญของชาติไทย 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร