สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 09.11 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 2019 ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จัดขึ้นจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทย ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการ นำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา โดยวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวม 116 คน ใน 4 หัวข้อ อาทิ สายพันธุ์ในระบบนิเวศ และการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

โอกาสนี้ ทรงฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง : ต้นแบบของสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่เกิดจากการฟื้นฟู" จาก นางราเชล วามิงตัน ผู้จัดการทีมวิทยาศาสตร์โครงการ Eden Project สหราชอาณาจักร ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจจับและควบคุมโรคพืช โดยทำงานเกี่ยวกับเชื้อโรคที่มีผลกระทบต่อพืชมากกว่า 400 สายพันธุ์ และเรื่อง "มุมมองทางวิชาการของการฟื้นฟูเหมืองแร่ในแอ่งลิกไนต์จากแม่น้ำไรน์ และวิธีการที่เป็นไปได้ของความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน" จาก นายอาลี โยฮันน์ไฮเออร์ บริษัท อาร์ดับเบิ้ลยูอี เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ขนาดใหญ่ในการทำเหมืองแร่แบบเหมืองหาบ

จากนั้น ทรงเปิดนิทรรศการ "ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที" ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จัดแสดงเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ Smart Patrol เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สัตว์ป่าและพืชมีค่าใกล้สูญพันธุ์รอดพ้นจากการคุกคาม, การนำเสนอเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย เพาะเลี้ยงง่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน แสดงผลิตภัณฑ์จากเห็ด เช่น น้ำเห็ด เยลลี่เห็ด เห็ดเป็นยา และสถานการณ์การผลิตเห็ดของประเทศไทย

เวลา 18.06 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต "ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนา" ครั้งที่ 12 ซึ่งกองทัพอากาศจัดขึ้น โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ตฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ ของมูลนิธิฯ  

การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ วงดุริยางค์กองทัพอากาศ นำเสนอวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ประกอบด้วย นักดนตรี นักร้องหมู่ประสานเสียง พร้อมศิลปินนักร้องรับเชิญ บรรเลงและขับร้องบทเพลง 18 เพลง อาทิ การบรรเลงบทเพลงสดุดีจอมราชา, เพลงพระราชนิพนธ์ไทยรวมกำลัง บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, บทเพลงพระราชนิพนธ์รัก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชนิพนธ์ทำนองเพลง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์กลอนสุภาพ, บทเพลงเมดเลย์บ้านทุ่ง และบทเพลงชัยพัฒนา ซึ่งเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา

ทั้งนี้ การแสดงคอนเสิร์ตฯ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี แต่สามารถร่วมบริจาค เพื่อสบทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับใช้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศและช่วยเหลือสังคมโดยไม่หักค่าใช่จ่าย

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ ประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนา