องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย, ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ, ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เปรียบเทียบ ปี 2561-2562 และแนวทางในการดำเนินงานด้านตามยุทธศาสตร์ในปี 2563 รวมทั้งได้ลงพื้นที่ชุมชน ณ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน ที่ผ่านมา เยาวชนจะรวมกลุ่มไปอยู่ตามสถานที่ในชุมชนและมีการเสพยาเสพติด ต่อมาได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม พัฒนาจิตใจเยาวชน ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเลิกยาเสพติด พร้อมกันนั้น ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ มีการจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับผู้สูงอายุและเยาวชน รวมตัวกันเก็บขยะ คัดแยกขยะ และนำขยะมาขาย เพื่อนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนฌาปนกิจในครัวเรือน

Tag : พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี