องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดตรัง

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมือง พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพื้นที่ภาคใต้ มีโครงการฯ ที่ต้องติดตามและขับเคลื่อน 14 โครงการ สามารถขับเคลื่อนไปแล้ว 7 โครงการ มีโครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล และโครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานุลฮากีมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพิจารณาอีก 7 โครงการที่เหลือ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ติดปัญหาเรื่องสภาพพื้นที่และการขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยองคมนตรีขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจกับราษฎรถึงประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความชัดเจนและดำเนินการตามมติที่ประชุม

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสิเกา ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2553 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ขอพระราชทานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร ตำบลไม้ฝาด รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในหน้าแล้ง โดยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฯ ขนาดความจุประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ ทำให้ราษฎรในพื้นที่ ประมาณ 2,700 ครัวเรือน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพียงพอตลอดทั้งปี 

Tag : พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ