News

คอลัมน์หมายเลข 7 : สพฐ.แจกคู่มือของบซ่อมแซมไฟฟ้าโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ให้โรงเรียนที่มีความจำเป็นของบประมาณสนับสนุน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และรองรับการเรียนการสอน แบ่งเป็นสัญญาละ 500,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โรงเรียนสามารถเรียกผู้รับจ้างมาตกลงราคาเองได้ ไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง

แต่น่าสังเกตว่า บริษัทคู่สัญญาของโรงเรียนที่คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ อยู่จังหวัดอุบลราชธานี แต่ทราบว่ามีงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขณะที่บางโรงเรียนได้สินค้ามีคุณภาพไม่สมราคาจัดซื้อ จนครูไม่กล้าตรวจรับงาน

สพฐ.ตอบรับข้อสังเกต จัดทำคู่มือให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการขอรับงบปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า คาดเริ่มใช้ในปีงบประมาณนี้

คาดการตั้งคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองจะทำให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีประสิทธิภาพขึ้น