News

ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์บริเวณประตูระบายน้ำกุดโง้ง อำเภอเมือง

วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ที่บริเวณประตูระบายน้ำกุดโง้ง บ้านกุดโง้ง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง โดยวันนี้ ประชาชนจิตอาสาร่วมกันปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองส่งน้ำให้สะอาด รวมทั้งปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก และกำจัดวัชพืชในลำน้ำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารเลี้ยงแก่ประชาชนจิตอาสาทุกคนด้วย

ส่วนที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งเป็นสถานที่ลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" มาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 วัน มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนฯ กว่า 70,000 คน ซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสา โดยจิตอาสาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับกระเป๋าอุ่นไอรัก เครื่องเขียน และกระปุกออมสินพระราชทานเพิ่มเติม เพื่อปลูกฝังให้รู้จักการออมอีกด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด