เปิดประชาพิจารณ์ ร่างผังเมืองใหม่กรุงเทพมหานคร คาดประกาศใช้ไม่เกินต้นปีหน้า

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

กรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชนครั้งแรกต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ที่จะปรับปรุงใหม่ คาดประกาศใช้ได้ปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า

ประกอบด้วย 4 แผนผัง คือ แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจสังคม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง

อาทิ การปรับผังจากพื้นที่สีเหลือง- ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ไปเป็นสีส้ม-ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ตลอดแนวสถานีรถไฟฟ้า และขยายพื้นที่สีน้ำตาลแนวถนนสายที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น เป็นต้น รวมไปถึงผังโครงการคมนาคม ขนส่งเชื่อมโครงข่ายถนน และกิจการสาธารณูปโภค

ขณะที่ตัวแทนชุมชนต่างๆ ใน กทม. นำโดยหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมตัวกันไปคัดค้านร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ หวั่นผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อาทิ คอนโดมิเนียม ธุรกิจโรงแรม บ้านจัดสรร สร้างความเดือดร้อนให้ชาวชุมชน ทั้งเสียงดังรบกวน ปัญหาน้ำท่วม ฝุ่นควันและรถติดในซอย

ที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างอาคารสูง มักกระทำผิดกฎหมายในขั้นตอนต่างๆ แต่เจ้าหน้าที่รัฐจัดการแก้ไขไม่ได้        

จึงขอให้ กทม.ทบทวนมาตรการที่เอื้อประโยชน์ให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ และเปิดรับฟังข้อดี-ข้อเสียอย่างรอบด้าน และคำนึงถึงส่วนรวม ความแออัดและปัญหาการจราจรด้วย

Tag : ร่างผังเมืองใหม่ กทม. กทม. ประชาพิจารณ์ผังเมือง