News

คอลัมน์หมายเลข 7 : กำชับผู้อำนวยการโรงเรียนเรื่องงบอาหารเด็ก

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดตาก และอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจงบค่าอาหารเด็กพักนอน โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จังหวัดตาก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมมีเด็กนักเรียนในโครงการ 67 คน ทั้งหมดเป็นเด็กชนเผ่ามีที่อยู่ห่างไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ให้เงินอุดหนุนเด็กรายหัว แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 2,700 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 7,200 บาท จากข้อมูลของป.ป.ช.จังหวัดตาก พบข้อสังเกตทั้งในขั้นตอนตรวจรับและการได้มาของผู้รับจ้าง

ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ก็ยอมรับ ทำเอกสารเท็จ เพราะได้รับงบประมาณล่าช้า โดยบริษัทคู่สัญญาเป็นหลานของตัวเอง

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ เลขาธิการ  สพฐ.กำชับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ เด็กนักเรียนได้ทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ