สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 19:47 น.

Views

เวลา 10.35 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมซิกส์เซนส์ ยาวน้อย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลแก่โรงพยาบาลฯ

จากนั้น ทรงเปิด "อาคารพระราชทาน 23" ซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างขึ้น เพื่อทดแทนอาคารห้องประชุมหลังเดิม ที่ชำรุดจากลมพายุและใช้งานมานาน โดยเป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และใช้เป็นห้องประชุม ทั้งนี้ เมื่อปี 2547 มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา สำรวจความเสียหายจากสึนามิ ทรงเน้นให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุดไปในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง รวมถึงตามเกาะแก่งต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา โดยโรงพยาบาลฯ นี้ เป็น 1 ใน 5 แห่ง ที่ได้รับพระราชทานนาม เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 10 เตียง สภาพทรุดโทรม มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สภากาชาดไทย ปรับปรุงซ่อมแซม และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ให้รักษาผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง พร้อมพระราชทานชื่อใหม่ และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด เมื่อปี 2551

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหน่วยงานและชุมชนในอำเภอเกาะยาว สนองพระราชดำริ สำรวจ ศึกษาพืช และสัตว์ในท้องถิ่น และนำภูมิปัญญามาทำเป็นอาหารผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมบูรณาการให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นต่อไป เช่น อบต.เกาะยาวน้อย ศึกษาเรื่องยาเล่มหรือยาลิ่ม ที่มีสรรพคุณสำหรับสตรีหลังคลอด, เทศบาลเกาะยาวใหญ่ ศึกษาเรื่องมะพร้าวแพะ สาหร่ายสายใบ ส่วนสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนเกาะยาววิทยา ศึกษาเรื่องกระเจี๊ยบแดง ในการทำน้ำสมุนไพรและสบู่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ของตน

นอกจากนี้ การรักษาผู้ป่วยสูงอายุด้วยกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้เคลื่อนไหวร่างกาย รวมทั้งเครื่องดึงหลังในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ลดอาการปวดหลัง และการใช้ยาแก้ปวด ส่วนนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลฯ ใช้แนวคิดการนำสมุนไพร ผักพื้นบ้าน และข้าวพันธุ์ กข 43 ปลูกในท้องถิ่น มีแป้งและน้ำตาลน้อย มาบูรณาการในการรักษาให้มีสุขภาพที่ดี

ในการนี้ ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสีย และผู้ป่วยติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลฯ ด้วย
           
เวลา 13.58 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคาร 4 ชั้น 24 ห้องเรียน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ มาประดับที่หน้าอาคาร สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งแบบประจำและไป-กลับ รวม 2,167 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 134 คน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ายภาษา กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและความร่วมมือกับสถาบันอื่น, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นักเรียนนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้ผ่านการทำโครงงาน เช่น โครงงานอาชีพเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ โครงงาน DIY ให้เป็นลายมัดย้อมจากต้นโกงกาง, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการบูรณาการเข้ากับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้นักเรียนทดลองทำสารสกัดจาก "ผักเบี้ยทะเล" ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการเร่งการลอกคราบของปูทะเลได้เร็วขึ้น 

จากนั้น ทอดพระเนตรห้องสมุดดิจิทัล ซึ่งได้จัดทำแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนในการยืม-คืนหนังสือ และสามารถอ่านหนังสือผ่านแอปพลิเคชันได้ มีหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 318 เล่ม นอกจากนี้ ยังเน้นกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเขียนและวาดรูปพู่กันจีน กิจกรรมการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น

ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของโรงเรียน มีเนื้อที่ 73 ไร่ พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 21 ชนิด เช่น แสมทะเล เหงือกปลาหมอ ส่วนสัตว์ที่พบมาก คือ ปูดำ ปูแสม หอยจุ๊บแจง นอกจากนี้ ได้จัดทำบ้านชุดอภิบาลสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์เศรษฐกิจที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ เปิดอาคาร โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์