องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 19:49 น.

Views

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในปี 2562 โครงการฯ ตั้งเป้าหมายในการปลูกป่าและไม้ยืนต้น จำนวน 799,910 ต้น ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศควบคู่กับการปฏิบัติการฝนหลวง สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มโอกาสการเกิดฝน         

จากนั้น องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ประกอบด้วย งานก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ และคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 40,000 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563

Tag : พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ