News

ก.เกษตรฯ เปิดสูตรทำนาลดโลกร้อน เพิ่มผลผลิต

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์กรความร่วมมือต่างประเทศเยอรมัน หรือ GIZ (German International Cooperation) จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโครงการ Thai Rice NAMA ภายใต้งบประมาณกว่า 600 ล้านบาท นำร่องพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจำนวน 100,000 ครัวเรือน ในพื้นที่นาปี และนาปรังรวมกว่า 5.6 ล้านไร่ ใน 6 จังหวัด ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี และสุพรรณบุรี หวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่ระบบการทำนาแบบยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นถึงปีละกว่า 4,000,000 ตัน

สำหรับสูตรการทำนาที่จะช่วยให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ข้าวได้นั้น เกษตรกรจะต้องปรับพื้นที่ให้เสมอกัน เพื่อทำการปลูกแบบเปียกสลับแห้ง ตามด้วยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และจัดการฟางและตอซังด้วยวิธีการไถกลบ แทนการเผา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่และสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกิดการทำนาแบบมีประสิทธิภาพและยั่งยืน