News

ตามคาด ที่ประชุมเลือก นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานฯ โดยเป็นการลงคะแนนเป็นการลับ 

โดย นายณัฐพล ทีปสุวรรณ สส. พรรคพลังประชารัฐ เสนอนายชวน หลีกภัย สส. พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฏร และนายซูการ์โน มะทา สส. พรรคประชาชาติ เสนอ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฏร

ผลการลงคะแนน ปรากฎว่า  นายชวน หลีกภัย ได้ 258 คะแนน ส่วน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ 235  งดออกเสียง 1 เสียง

ทำให้ นายชวน หลีกภัย ได้รับความไว้วางใจเป็น ว่าที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ปัจจุบันเป็นประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่ตำบลท้ายพรุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 9 คน ของนิยม กับถ้วน หลีกภัย

เป็นนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 20 ดำรงตำแหน่งสองสมัย ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.สมัยแรก ปี 2512 ปัจจุบันเป็น สส.สมัยที่ 16  เคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรกวันที่ 4 สิงหาคม 2529 - 29 เมษายน 2531