โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า มอบรางวัล "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2562

วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานมอบรางวัล "ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 11 เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานคุณความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล ให้เป็นแบบอย่างการทำความดี
              
โดยได้คัดเลือกครูดีเด่นจาก 3 หน่วยงาน รวม 9 รางวัล ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ครูสุรินทร์ คันธวังอินทร์ โรงเรียนสันติคีรีวิทยา จังหวัดเชียงราย, ครูชนันญา เจนดง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จังหวัดกาญจนบุรี และครูอภิรักษ์ สำเร โรงเรียนบ้านปุโรง จังหวัดยะลา, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ ดาบตำรวจพระนาย ขาวบาง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ปางสนุก จังหวัดกาญจนบุรี, ดาบตำรวจหญิงดาริกา ปัญญาเตียม โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 จังหวัดเชียงราย และดาบตำรวจสยาม สุพิทักษ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ จังหวัดนราธิวาส ส่วนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ครูประภาพรเพ็ชรวุฒ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านประไรโหนก จังหวัดกาญจนบุรีครูนิลาวรรณ อินตา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่จอเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และครูนันธิดา จันทร์เปล่ง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านอายิโก๊ะ จังหวัดเชียงราย

Tag : โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รางวัลครูเจ้าฟ้า