News

เครือข่ายผู้ใช้น้ำภาคใต้วางแผนรับมือช่วงน้ำหลาก

เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยเฉพาะจากลุ่มน้ำตาปี ร่วมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำใช่วงน้ำหลากฤดูฝน รวมถึงการรับฟังปัญหาและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

โดย นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่าทางภาครัฐพยายามพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้แล้วในหลายจังหวัดในการรับมือ ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง รวมถึงขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนจะต้องวางแผนในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในอนาคตได้

เช่นล่าสุดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรุดินนาและลำน้ำสาขาตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ที่เป็นคลองไหลผ่านหลายหมู่บ้าน ซึ่งสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ลาดชันในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำไหลหลากชะล้างหน้าดินส่งผลให้ตะกอนดินทับถมทำให้สภาพลำคลองช่วงปลายน้ำมีสภาพตื้นเขิน ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับชาวบ้าน ก่อสร้างฝายที่มีความยาวสันฝาย จำนวน 39 จุด เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย คาดว่าจะมีปริมาณการกักเก็บน้ำได้ถึง 79,800 ลูกบาศก์เมตร