พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

ฯพณฯ นางซาลอเม ซูราบิชวิลี ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย กรุงทบิลีซี ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ข้าพเจ้า ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของจอร์เจีย

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย วันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย จอร์เจีย