News

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า หรือ วันอัฏฐมีบูชา ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 ของไทย
              
เมื่อพระพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 8 วัน กษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์ ได้พร้อมกันการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ประเทศอินเดีย นับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดา อันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง เมื่อถึงวันอัฏฐมีบูชาเวียนมาบรรจบในแต่ละปี ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด