ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 1/62

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 20:14 น.

Views

ที่อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ "วิภาวดี" พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และรักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 1/62 ซึ่งจัดขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา เพื่อฝึกให้กับประชาชน จำนวน 3 หลักสูตรโดยหลักสูตรพื้นฐานนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นตัวอย่างในการทำความดี เพื่อส่วนรวมในการสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสา และเป็นแกนนำในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
              
สำหรับรุ่นที่ 1 ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2562 เน้นการฝึกในการปฏิบัติเป็นหลัก และการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้รับการฝึกในรูปแบบการศึกษาเป็นคณะ แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ, อุดมการณ์, องค์ความรู้จิตอาสา และศาสตร์พระราชา ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด ปลูกฝังให้กับประชาชนและเยาวชน รวมทั้ง เกิดการบูรณาการ การทำงานในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ฝึก และค่าเครื่องใช้สอยพระราชทานเสื้อ เครื่องช่วยฝึก และอาหารตลอดการฝึกอบรมด้วย

Tag : พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ หลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรพื้นฐาน