News

คาดการณ์โผ ครม.จัดตั้งรัฐบาล ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย คว้าพรรคละ 6 ที่นั่ง

ความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล วันนี้ พรรคพลังประชารัฐ จะมีการไปเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย เรื่องข้อสรุปของกระทรวงต่าง ๆ โดยพรรคพลังประชารัฐ ยอมยกกระทรวงสำคัญ ๆ ให้ ตามคาดการณ์โผ ครม. ชุดที่ 62 ดังนี้

พรรคประชาธิปัตย์ ได้ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พรรคภูมิใจไทย ได้ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์