News

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมทางหลวง ส่งมอบสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ให้ กกท.

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้มีความสำเร็จที่เป็นผลจากการตรวจสอบ ร่วมกับ สตง. โดยที่หน่วยงานที่ทำโครงการตอบรับแก้ไขปัญหา