News

ประชุม ครม.วันนี้ เตรียมส่งต่องานรัฐบาลชุดใหม่ พร้อมพิจารณาร่างงบประมาณปี 63

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ ยังคงเดินหน้าวางกรอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรอรัฐบาลใหม่มาสานต่อ โดยเฉพาะวันนี้มีกรอบร่างงบประมาณปี 2563 เข้าพิจารณา ติดตามจากคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานจากทำเนียบรัฐบาล