News

จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานแก่ประชาชนด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด