News

Green Report : อิฐปูพื้นถนนจากขยะพลาสติก

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำลังช่วยกันคัดแยกขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากพร้อมกับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับนำมาเป็นส่วนผสมทำอิฐบล็อกปูพื้น

แนวคิดการนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมทำอิฐบล็อกปูพื้นเกิดจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกใช้แล้วทิ้งกลายเป็นขยะจำนวนมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงทำการศึกษาวิจัยนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการฝังกลบหรือการเผาที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการทำอิฐบล็อกจากขยะพลาสติก เริ่มจากนำทรายคั่วในกระทะประมาณ 5 นาที ด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส จากนั้นนำขยะพลาสติกเน้นใช้เป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว ย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ เทผสมลงไปในทรายในสัดส่วนขยะพลาสติก 3 กิโลกรัม ต่อทราย 1 กิโลกรัม ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อเริ่มจับตัวเป็นก้อนให้เทลงในแม่พิมพ์อิฐบล็อกอัดให้แน่น แกะออกจากพิมพ์และทิ้งไว้ให้เย็นตัว

อายุการใช้งานของอิฐบล็อกจากขยะพลาสติก ผู้คิดค้นคาดว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนานเท่ากับอายุของพลาสติกที่กว่าจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติ

อิฐบล็อกปูพื้นจากขยะพลาสติกเริ่มใช้แล้วในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่แรกและขยายไปยังจังหวัดนำร่องทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม และภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน

ผลลัพธ์ของการนำถุงพลาสติกหูหิ้วมาใช้เป็นส่วนผสม นอกจากช่วยลดขยะในชุมชนได้แล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

เป้าหมายต่อไปผู้คิดค้นพยายามผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย เกิดเป็น "ถนนรีไซเคิล หรือ ถนนสายอนุรักษ์" โดยที่คนในชุมชนช่วยกันเก็บขยะถุงพลาสติกนำมาทำเป็นถนน

Facebook : Ch7HD Social Care