องคมนตรี ติดตามและมอบนโยบายโครงการนำร่องการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษาใหม่ ที่โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทาง และโรงเรียนพรหมานุสรณ์ อำเภอเมือง โรงเรียนต้นทาง โดยเป็น 2 ใน 20 โรงเรียนนำร่อง ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค รวม 5 กลุ่มเครือข่าย ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ได้นำตัวอย่างความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ที่จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้นักเรียนในห้องเรียนปลายทางได้เรียนร่วมไปพร้อมกัน และโต้ตอบกันได้เสมือนได้เรียนในห้องเรียนเดียวกัน โดยจะเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นภาคเรียนแรก และจะขยายการดำเนินการถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

Tag : องคมนตรี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์