News

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริให้ตั้งขึ้น โดยให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขา และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มต้น มีการนำพืชเขตหนาวไปส่งเสริมให้ปลูกทดแทนฝิ่น และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชน รวมถึงฟื้นฟู อนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชที่ส่งเสริมหลายชนิดปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย จนสร้างรายได้ที่มั่นคง ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้วิจัยทดสอบคีนัว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันแหล่งพันธุกรรมแห่งชาติชิลี ตั้งแต่ปี 2556 และเลือกศูนย์ฯ นี้ เป็นที่แรกในการส่งเสริม ในปี 2560 มีเกษตรกรสนใจเพียง 3 คน แต่เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วสามารถสร้างรายได้ถึงรายละ 100,000 บาทต่อปี ทำให้เกษตรกรรายอื่นให้ความสนใจ ปัจจุบัน มีเกษตรกรที่ปลูกคีนัวกว่า 35 คน ในพื้นที่ของศูนย์ฯ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ

ส่วนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2523 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่สามัคคี ทรงรับหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ในการดูแลของโครงการหลวง ต่อมาได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ราษฎรมีรายได้จากการปลูกพืชผักเขตหนาว ทางศูนย์ฯ ยังสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์ลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

ต่อจากนั้น เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำชลประทาน บ้านใหม่สามัคคี โดยสำนักชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำขนาด 25,000 ลูกบาศก์เมตร และสนับสนุนท่อส่งน้ำ เพื่อวางระบบการส่งน้ำจากฝายแม่มะหลอด บ้านนาศิริ, ฝายห้วยเย็น บ้านเมืองนะ และฝายผาแดง รวมระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร มาใช้ในการกักเก็บน้ำ เพื่อใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน และทำการเกษตร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด