News

ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมทำกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม

ที่บริเวณลานด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสนองพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งวันนี้มีประชาชนจิตอาสา และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันทำความสะอาดพื้น ทาสีสะพานข้ามคูเมือง ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ไม่ให้กีดขวางสายไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม อันจะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

ส่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาฯ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตลอดวันนี้ มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ ไปลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 20,000 คน โดยทางจังหวัดได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียน พร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้บริการอาหารและน้ำดื่ม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด