News

ภาคีเครือข่าย สสส.ต่อยอดโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่

วันงดสูบบุหรี่โลก ปีนี้ ภาคีเครือข่าย สสส. ต่อยอดโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่ ให้นักเรียนห่างไกลจากพิษภัยบุหรี่

กิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน เป็นจุดเด่นที่โรงเรียนวัดราชโอรส ดึงเด็ก ๆ มาสนุกสนานกับการเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ อีกทั้งยังมีชมรมดนตรี เปิดให้เด็ก ๆ โชว์ความสามารถ ได้อยู่กับเพื่อน ๆ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปข้องเกี่ยวกับบุหรี่

เปิดเทอมใหม่ โรงเรียนจะตรวจคัดกรอง และจัดกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยง ถ้าพบเด็กที่สูบบุหรี่ จะจัดระบบปกปิด ทำข้อตกลง ลด ละ เลิก มีอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบงานช่วยเหลือนักเรียน เข้าดูแลให้คำแนะนำ

14 ปีที่เข้าโครงการ จนประสบความสำเร็จ สสส.จัดให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ปีนี้ได้ต่อยอดไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน