News

ประชาชนจิตอาสา ในโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำความสะอาดขุดลอกคูเมือง กำจัดวัชพืชลำน้ำลำตะคอง เป็นวันที่ 3

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ นำข้าราชการและประชาชนจิตอาสากว่า 3,600 คน ร่วมทำความสะอาดคูเมือง เป็นวันที่ 3 โดยร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ริมตลิ่ง 2 ฝั่งลำตะคองที่ไหลผ่านตัวเมือง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย รวมระยะทาง 1,400 เมตร เพื่อให้ลำน้ำใสสะอาด ไม่มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำในช่วงฤดูฝน เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งลำน้ำลำตะคองเป็นลำน้ำสายสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านชุมชนในเขตเทศบาลนครราชสีมา รวม 11 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 3,446 ตารางกิโลเมตร

ส่วนการรับสมัครจิตอาสา ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันนี้ มีประชาชนจำนวนมากจากทุกสาขาอาชีพ เดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสา และลงทะเบียนแล้วจำนวนกว่า 50,000 คน โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไปลงทะเบียน รวมทั้งมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด