News

ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง ประธานและรองประธานวุฒิสภา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ดังนี้

1.นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา

2.พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

3.นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา